شبکه جهانی فاطمة الزهراء(س) {بخش فارسی}

پخش زنده
74 | 197145 بازدید کل

رسانه (فاطمة الزهراء) به صورت خود جوش و مستقل و بدون وابستگی است که هزینه های آن از طریق وظیفه شناسی عمومی به شکل نذورات ، هدایا ، موقوفات ، وجوهات شرعی و … تامین می شود.و تمامی وجوهات دریافتی از عزیزان جهت خرید تجهیزات پخش و هزینه های جانبی بوده. صرف خواهد شد. برای یاری ما به
درگاه همیاری مالی(ریالی): https://idpay.ir/allzahra همیاری مالی ارزی :https://yekpay.me/allzahra_info
شماره کارت 6620-8247-8110-6273 بانک انصار :بنام هادی حسن زاده عراقی واریز فرمائید* التماس دعا راه های ارتباطی با شبکه 00989393959275 allzahra_info@ http://allzahra.ir/رسانه (فاطمة الزهراء) به صورت خود جوش و مستقل و بدون وابستگی است که هزینه های آن از طریق وظیفه شناسی عمومی به شکل نذورات ، هدایا ، موقوفات ، وجوهات شرعی و … تامین می شود.و تمامی وجوهات دریافتی از عزیزان جهت خرید تجهیزات پخش و هزینه های جانبی بوده. صرف خواهد شد. برای یاری ما به
درگاه همیاری مالی(ریالی): https://idpay.ir/allzahra همیاری مالی ارزی :https://yekpay.me/allzahra_info
شماره کارت 6620-8247-8110-6273 بانک انصار :بنام هادی حسن زاده عراقی واریز فرمائید* التماس دعا راه های ارتباطی با شبکه 00989393959275 allzahra_info@ http://allzahra.ir/